สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 1152  
2019 2870  
2020 3329