Products

Geotextiles

 

 

GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบ ระบบเก็บกักกากของเสีย มีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ geotextiles มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ออกแบบ การกลบฝังกากของเสีย ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ใช้งานจะรวมถึง

-    ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจากการถูกเจาะทะลุ
-    ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)


ลักษณะการใช้งาน
-    ใช้ในการซ่อมแซมทางรถไฟ
-    เป็นวัสดุกรองชั้นดินและระบายน้ำ
-    เสริมกำลังดินงานสร้างทาง
-    วัสดุกรองสำหรับ Gabion
-    คันดิน

Related Products