Products

Geomembrane Installation

     GEOMEMBRANE จะต้องจัดส่งและเก็บรักษาโดยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ได้รับอันตราย และต้องเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยจาก น้ำท่วมขัง ดินโคลน การลักขโมยและการกระทำอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
-    ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในการเตรียมงานดิน การปรับสภาพพื้นดินด้านล่างให้แข็งแรงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการปู
-    บุคลากรที่ทำงานในการต่อรอยตะเข็บจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการต่อรอยตะเข็บโดยเฉพาะ
-    การเชื่อมแบบ DOUBLE WEDGE เป็นกระบวนการเชื่อมในการปูครั้งแรก ส่วนการเชื่อมแบบ EXTRUSION ใช้เฉพาะในการซ่อมแซมและงานที่ต้องการความละเอียดเท่านั้น (ดังรายละเอียดในรูป) วิธีการทดสอบรอยเชื่อม

 

 

Related Products